Regulamin konkursów Święto Pyry

Stowarzyszenie mieszkańców wsi ,,Szczepany”

ogłasza konkursy towarzyszące wydarzeniu ,,ŚWIĘTO PYRY”

1. Konkurs na ,,Największą pyrę”

2. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę naszego regionu”

3. Konkurs na fotografię miejsca historycznego gminy Ostroróg

4. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych

Regulamin konkursów

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi ,,Szczepany”

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

18 wrzesień 2021 r. godz. 16:00 -świetlica wiejska w Szczepankowie

III. CEL KONKURSU

  1. Konkurs na ,,Największą pyrę”

– promocja tradycji rolniczych

– promocja produktu lokalnego

2. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę naszego regionu”

– prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej,

– wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na potrawy tradycyjne i regionalne,

– identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy
produktu turystycznego i marki lokalnej.

3. Konkurs na fotografię miejsca historycznego gminy Ostroróg

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych,

– doskonalenie umiejętności fotografii plenerowej,

– prezentacja atrakcyjnych turystycznie miejsc historycznych naszego regionu

– prezentacja lokalnej historii Ostroroga

4. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych

– rozwijanie twórczej wyobraźni i uzdolnień plastycznych,

– wyzwalanie satysfakcji i radości płynącej z twórczości własnej,

– popularyzacja wiedzy o świecie zwierząt.

IV. ADRESACI KONKURSU

  1. Konkurs na ,,Największą pyrę” – adresatami konkursu są osoby fizyczne od 18 roku życia.

2. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę naszego regionu” – adresatami konkursu są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz osoby fizyczne od 18 roku życia.

3. Konkurs na fotografię miejsca historycznego gminy Ostroróg – adresatami konkursu są osoby fizyczne od 12 roku życia.

4. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych – adresatami konkursu są dzieci do 12 roku życia.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem, oraz dostarczenie prac w wyznaczonym terminie:

1.Konkurs fotograficzny – przesłanie maksymalnie 3 zdjęć oraz wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do 16 września 2021r. godz..18:00 na adres e-mail: kontakt@izbaszczepankowo.pl

2.Konkurs na ,,Największą pyrę”, ,,Najsmaczniejszą potrawę naszego regionu” oraz ,,Zwierzaki – cudaki” – dostarczenie pyry/potraw regionalnych/ prac dziecka w dniu 18 września 2021 r. od 10.00 do godz. 13:00 do świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

VI. OCENA PRAC

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora składająca się z 5 osób.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII. NAGRODY:

Komisja konkursowa przyzna nagrody za zajęcie miejsc w konkursach:

1. Konkurs na ,,Największą pyrę” – I miejsce

2. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę naszego regionu” – I, II, III miejsce

3. Konkurs na fotografię miejsca historycznego gminy Ostroróg – I, II, III miejsce

4. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych – I, II, III miejsce

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ MIEJSCA HISTORYCZNEGO GMINY OSTRORÓG
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI ,,SZCZEPANY”


1.Nazwisko: …………………………………………………………………………………..

2.Imię (imiona):………………………………………………………………………………

3. Wiek: …………………………………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………

5. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………
6. Nazwa zdjęcia (wraz z kolejnym numerem w przypadku zgłoszenia do konkursu większej ilości zdjęć)

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………


Oświadczenia:

a) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu na fotografię miejsca historycznego gminy Ostroróg organizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi ,,Szczepany”.

b) Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczone prace wykonałem osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób.

c) Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach (w razie potrzeby skreślić)

d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator.

e) Oświadczam, że przekazując prace konkursowe przekazuję jednocześnie Organizatorowi bez odrębnej płatności autorskie prawa majątkowe na ich bezterminowe wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych (video, wydruk i oraz Internet), jak również udzielam Organizatorowi prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

……………………………………….

data, czytelny podpis

Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w konkursie fotograficznym:

Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszej/szego córki/syna ………………………………………………… w Konkursie na fotografię miejsca historycznego gminy Ostroróg.

Zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy go.

……………………………………….

data, czytelny podpis

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

□ Konkurs na ,,Największą pyrę”

□ Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę naszego regionu”

□ Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki – cudaki” z płodów rolnych


1.Nazwisko: …………………………………………………………………………………..

2.Imię (imiona):………………………………………………………………………………

3. Wiek: …………………………………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………

5. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………
6. Nazwa potrawy/zwierzaka/waga pyry

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………


Oświadczenia:

a) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi ,,Szczepany”.

b) Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczone prace wykonałem osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób.

c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator.

e) Oświadczam, że przekazując prace konkursowe przekazuję jednocześnie Organizatorowi bez odrębnej płatności autorskie prawa majątkowe na ich bezterminowe wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych (video, wydruk i oraz Internet), jak również udzielam Organizatorowi prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

……………………………………….

data, czytelny podpis

Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w konkursie:

Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszej/szego córki/syna ………………………………………………… w w/w Konkursie.

Zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy go.

……………………………………….

data, czytelny podpis